පැපොල් වගාව

01. පැපොල් ශාකයට අයත්වන කුලය වන්නේ

i. ඇනකාඩේසියේ
ii. සැපින්ඩේසියේ
iii. කැරිකේසිසේ
iv. මියුසේසියේ

02. ශ්‍රී ලංකාවේ බිහිකරන ලද ප්‍රථම පැපොල් ප්‍රභේද කුමක්ද

i. රෙඩ් ලේඩි
ii. රත්න
iii. සෝලෝහවායි
iv. තායිනෝන්

03. රෙඩ් ලේඩි සම්බන්දව වැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ

i මාංශලය රතු පැහැතිය
ii. මෙහි පිරිමි ශාක නොමැත
iii ආනයනික දෙමුහුම් වර්ගයකි
iv. ගැහැණු ගස්වල ගෙඩි දිගැටි හැඩයක් ගනී.

04. පැපොල් බීජ කල්තබා ගැනීමේදී තිබිය යුතු තෙතමන ප්‍රතිශතය

i 4%
ii. 12%
iii 10%
iv1 9%

05. පැපොල් වලක නියමිත පරිමානය

i 45 x 45 x 45
ii. 30 x 30 x 30cm
iii 60 x 45 x 60cm
iv 30 x 45 x 30cm

06. පැපොල් සදහා ඩොලමයිට් යෙදීමට හේතුව

i පෙස්
ii. පෙස් PH අලය දියුණු කිරීමට
iii පෙස් ජල පැවැත්ම වැඩි කිරීමට
iv පෙස් ක්ෂද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි කිරීමට

07. කාබනික වගාවකදී සිදුකරන්නේ

i ස්වභාවික දිලීර නාශක භාවිත
ii. පස් වාෂ්පයෙන් ජිවාණුහරණය
iii පිරිසිදු රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය
iv ඉහත i ii. හා iii

08. ඵල තුනී කිරීම යනු

i පළමු අස්වැන්න ලබා ගැනීමයි
ii. ගස් වල ඒකින් එක ගැටී ඇති වැඩි ඵල ඉවත් කිරීමයි
iii නෙලාගත් ඵ‍ල ඇසිරීමයි
iv ඵල ආවරණය කිරීමයි

09. වගාව පිහිටුවා පළමු අස්වැන්න ලබාගැනීමට සිදුවන කාලය

i මාස 4-5
ii. මාස 8-10
iii වසර 1
iv මාස 10-12

10. පැපොල් වගාවක ආර්ථික ජිවිත කාලය

i වසර 2-3
ii. වසර 4-5
iii වසර 5-6
iv මාස 10-12

11. පැපොල් ඇසීරීමේ නිව‍රදි ක්‍රමය

i ලොකු ගෙඩි මත කුඩා ගෙඩි සිටින සේ
ii. අමු ගෙඩි මත ඉදුණු ෙගඩි සිටින සේ
iii කඩදාසි වලින් ඔතා නටුව ඉහලට සිටින සේ
iv කඩදාසි වලින් ඔතා නටුව පහළට සිටින සේ

12. මුදු පුල්ලි වෛරසය පැතිරෙන්නේ

i කූඩිත්තන් මඟින්
ii. කිරි කපන පිහි මඟින්
iii රෝගී ශාක මඟින්
iv ඉහත සියල්ලම

13. ඉදුණු ගෙඩි වල කවාකර පුල්ලි ඇති වී කළු පැහැවී මදය කුණු වීම ඇති වන්නේ

i උණතා රෝගයන් නිසා
ii. හයිටොප්තෙරා රෝගය නිසාය
iii නිසිලෙස පරාගනය නොවීම නිසාය
iv ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය නිසාය

14. පැපොල් ගැට රෝගය ඇති වන්නේ

i නිසි ලෙස පරාගනය නොවීම නිසාය
ii. බෝරෝන් හිඟකම නිසාය
iii පසේ මැටි ප්‍රමාණය අඩු නිසාය
iv දිරාපත් වූ කුකුළ් පොහොර නිසාය

15. පැපොල් වගාව සඳහා උචිත pH පරාසය

i pH 4-5
ii. pH 4-5.5
iii pH 5.5- 6.5
iv pH 7 වැඩි

16. පැපොල් ගසට පොහොර යොදන නිවැරදි ආකාරය වනුයේ

i කඳ ආසන්නයේ
ii. ක‍‍දේ සිට අඩි 1 - 1 1/2 අෑතීන්
iii කෙදේ සිට අඩි 2 - 3 ඈතින්
iv ගස අවට විසිරුවා හැරීම

17. රත්න පුභේදය සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ

i දෙදමුහුම් ප්‍රභේදයකි
ii. පිරිමි හා ගැහැණු ශාක හටගනී
iii මදය රතු පැහැතිය
iv මෘදු පුල්ලි වෛරස් රෝගයට ප්‍රතිරෝධීය

18. තෙත් කලාපයේ පැපොල් වගාව ව්‍යාප්ත නොවීමට හේතුව වන්නේ

i අධික වර්ෂාව
ii. පාංශු ලක්ෂණ සුදුසු නොවීම
iii මෘදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය බහුලව දක්නට ලැබීම
iv ඉඩකඩ සීමාසහිත වීම

19. ආසන්න වෙළඳපොල පැපොල් නෙලීමේ සුදුසුම අවස්ථාව වන්නේ

i 10% කහපැහැ වීම
ii. 20-25% කහපැහැ වීම
iii 20-25% කොළ පැහැවීම
iv 10% කොළ පැහැවීම

20. විවෘත පරාගනයේදී

i 50 % පිරිමි මල් සහිත ශාක අැතිවේ
ii. වර්ගයට අනුකුල ලක්ෂණ සිහිත ශාක නොලැබේ
iii ඉහත 1 පමණක් නිවරදිය
iv ඉහත 1 හා 2 නිවරදිය