ගුරුත්ව බල ක්ෂුද්‍ර සම්පාදන පද්ධතියක් ක්ෂේත්‍රයේ සවි කිරීම