බඩඉරිඟු

1 බඩඉරිඟු වගා කරන ප්‍රධාන දිස්ත්‍රක්ක 3ක් නම්,

i බදුල්ල, නුවරඑළිය, මහනුවර
ii පුත්තලම, කුරුණෑගල, නුවරඑළිය
iii අනුරාධපුර, අම්පාර, මොණරාගල
iv ගාල්ල, මාතර, නුවරඑළිය

2 බඩඉරිඟු ශාඛයේ සාර්ථක වර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රශස්ථ උෂ්ණත්වය,

i 25-30 0C
ii 35 0C ට වැඩි
iii 8-10 0C
iv 10 0C ට අඩු

3 කන්න අතර වගාවට වඩාත් සුදුසු බඩඉරිඟු කාණ්ඩය,

i කෙටි වයස් කාණ්ඩය
ii මධ්‍යම වයස් කාණ්ඩය
iii මැදි වයස් කාණ්ඩය
iv ඉතා වැඩි වයස් කාණ්ඩය

4 සුදු පැහැති බීජ හටගන්නා බඩඉරිඟු ප්‍රභේදයක් නම්,

i අරුණ
ii භද්‍රා
iii මුතු
iv රුවන්

5 මාස 3න් අස්වනු ලබා දෙන ප්‍රහේදය නම්,

i අරුණ
ii භද්‍රා
iii මුතු
iv රුවන්

6 යල කන්නයට සුදුසු බඩඉරිඟු ප්‍රභේද නම්,

i රුවන්
ii මුතු
iii අරුණ
iv ඉහත සියල්ලම

7 හෙක්ටයාර් 1ක වගාවකට අවශ්‍ය දෙමුහුම් බීජ ප්‍රමාණය,

i කි.ග්‍රෑ. 8
ii කි.ග්‍රෑ. 12
iii කි.ග්‍රෑ. 20
iv කි.ග්‍රෑ. 25

8 වලක එක් පැළය බැඟින් සිටුවීමේදී සුදුසු පරතරය,

i පැළ අතර 30 cm හා පේලි අතර 60 cm
ii පැළ අතර 60 cm හා පේලි අතර 30 cm
iii පැළ අතර 60 cm හා පේලි අතර 60 cm
iv පැළ අතර 30 cm හා පේලි අතර 30 cm

9 පොහොර යෙදීම සම්බන්ධව වැරදි ප්‍රකාශය,

i යූරියා‍ පොහොර යොදා පසට යටකල යුතුය
ii පොස්පරස් හා පොටෑසියම් මූලික පොහොර ලෙස භාවිතයෙන් මූල මණ්ඩලය හොඳින් වර්ධනය වේ,
iii පොහොර යෙදූ පසු ගස මුලට පස් ලංකල යුතුය
iv පොහොර යොදන පස වියලිව තිබිය යුතුය

10 බීජ වෙන් කරන අවස්ථාව වනවිට තිබිය යුතු තෙතමන ප්‍රතිශතය වන්නේ,

i 8%
ii 12%
iii 13%
iv 15%

11 බීජ වියලන ක්‍රමයක් වන්නේ,

i හිරු එළිය මඟින්
ii ස්වභාවික වායු භාවිතා කිරීමෙන්
iii දුම් ගැසීමෙන්
iv ඉහත සියල්ලම මඟින්

12 දීර්ඝ කාලීන බඩඉරිඟු ගබඩාවක තිබිය යුතු උෂ්ණත්වය,

i 5 0C
ii 10 0C
iii 12 0C
iv 18 0C

13 "ඉරිඟු පැත්ත" ලෙස ව්‍යවහාර කරනුයේ,

i වියලන උපකරණයකි
ii වගාවේ සතුන් පලවා හරින ක්‍රමයකි
iii ගබඩා කරන ස්ථානයකි
iv කරල්වල කොලපුව ගැලවීම පහසු කරන උපකරණයකි

14 හේන් ක්‍රමයට යොදාගන්නා ප්‍රභේද අතරින් දම් පැහැයකින් යුතු වන්නේ,

i සුදු මහ වර්ගය
ii නිමිති වර්ගය
iii වේවැල් ඉරිඟු වර්ගය
iv කිරවානා වර්ගය

15 බඩඉරිඟු පුරුක් පණුවා සම්බන්ධ වැරදි වගන්තිය වන්නේ,

i ළපටි පැළවල පත්‍රවල ඕවලාකාර සිදුරු සාදයි
ii මල හදවත නම් තත්ත්වය ඇති කරයි
iii ඉරිඟු කරල්වලට හානි නොකරයි
iv ශාක වර්ධනය බාල වී පහසුවෙන් ඇද වැටේ

16 බඩඉරිඟු පත්‍රවලට හානි කරන රෝගයකි,

i මලකඩ රෝගය
ii පත්‍ර පුල්ලි හට ගැනීම
iii ඉහත ii පමණක් නිවැරදිය
iv ඉහත i හා ii නිවැරදිය

17 කොපු අංගමාරයේදී දැකිය හැකි ලක්ෂණ වන්නේ,

i පුස් පැල්ලම් ඇති වේ
ii පත්‍ර නාරටි දම් පාට වීම
iii පත්‍ර කොපු මත විශාල දුඹුරු පැහැ පුල්ලි ඇති වීම
iv පත්‍ර උඩු අතට හැකිලී යාම

18 බඩඉරිඟු සම්බන්ධව පර්යේෂ සිදු කරන ප්‍රධාන ආයතනයක් පිහිටා ඇත්තේ,

i හොරණ
ii බණ්ඩාරවෙල
iii මහ ඉලුප්පල්ලම
iv ගන්නොරුව

19 උස් පාත්ති හෝ වැටිවල බඩඉරිඟු සිටුවීමට හේතුවක් නම්,

i අධික වර්ෂාවක් ලැබෙන ප්‍රදේශවල වැඩි ජලය ඉවත් කිරීම
ii කෘමි හානි අවම කිරීම
iii සුළඟින් වන හානි අවම කිරීම
iv ඉහත i, ii. iii, iv නිවැරදිය

20 මුල් වර්ධනය වැඩි කිරීම සඳහා යොදන මූලද්‍රව්‍ය 2 මොනවාද?

i පොස්පරස්, නයිටුජන්
ii පොස්පරස්, පොටෑසියමි
iii කැල්සියම්, පොටෑසියම්
iv යකඩ, බෝරෝන්