වගාව සඳහා නිර්දේශිත ප්‍රභේද

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ වන විට කුරක්කන් ප්‍රභේද 03ක් වගාව සඳහා නිර්දෙශ කර ඇත. මෙම ප්‍රභේද වලින් රවී සහ රාවණා ප්‍රභේද යල කන්නයේ ජල සම්පාදනය යටතේ වගා කිරීමට වඩා සුදුසු වේ. ඕෂධ ප්‍රභේදය යල හා මහ කන්න දෙකෙහිම වගාකල හැකිය.

ප්‍රභේද වයස දින

අස්වැන්න
(කි.ග්‍රෑ/හෙක්)

නිර්දේශ කරන
ලද වර්ෂය

රවි 90 - 100
2500 - 4000
1992
රාවණා 90 - 100
2500 - 4000
2002
ඕෂධ 90 - 100
2500 - 3500
2007