වගා කිරීම සඳහා සුදුසු කාලය

මහ කන්නයේ වර්ෂාපෝෂිත උස් බිම්වල වගා කරන්නේ නම් ඔක්තෝබර් මස ලැබෙන මුල් වර්ෂාවත් සමඟ බීජ වපුරන්න. පැල සිටුවන්නේ නම් සැප්තැම්බර් මස මුල් සතියේ පමණ තවාන් පාත්තිවල බීජ වපුරා ඔක්තෝබර් මාසයේ 2 හෝ 3 වන සතියේ මහ කන්නයේ වර්ෂාව ආරම්භවීමත් සමඟ පැල පේළියට සිටුවන්න. යල කන්නයේ කුඹුරු ඉඩම්වල වගා කරන්නේ නම් මාර්තු මස මුල් සතියේ බීජ තවාන් කර අප්‍රේල් මස මුල් සතියේ පමණ පැල සිටුවීමට වඩාත් සුදුසුය.

සුදුසු බිම් තේරීම

වඩාත් සෙවන සහිත ස්ථාන වගාවට නුසුදුසු අතර, එවැනි ස්ථානවල ඇති ගස්වල අතු ඉවත් කළ යුතුවේ.තවද කලාදුරු,ඇටවරා වැනි වල් වර්ග තදින් බෝ වී ඇති ඉඩම්ද කිවුල් ඉඩම්ද ජලවහනය දුර්වල ඉඩම් ද වගාව සඳහා නුසුදුසුය.

බීජ අවශ්‍යතාවය

වර්ෂා පෝෂිත උස් බිම්වල සාමාන්‍යයෙන් බීජ වැපිරීම සිදුකරනු ලබන අතර හෙක්ටයාරයක් සඳහා බීජ කි.ග්‍රෑ.8 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. බීජ පේළියට වැපිරීම ආර්ථිකව ඵලදායී ක්‍රමයක් නොවන බැවින් නිර්දේශ කල නොහැක. එබැවින් වඩාත් ඵලදායි සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට නම් බීජ තවාන් කර පේළියට පැල සිටුවීම ඉතා සුදුසුය. පේළියට පැල සිටුවීමේදී වැපිරීමට වඩා අස්වැන්න 3 ගුණයකින් වැඩිවේ. මේ සඳහා හෙක්ටයාරයකට බීජ කි.ග්‍රෑ. 3ක් පමණ අවශ්‍යවේ.

බීජ තවාන් දැමීම

හොඳින් පැලවෙන බීජ නම් අක්කරයක පැළ සීටුවීම සඳහා කුරක්කන් බීජ කිලෝ 1 - 1 1/2 ප්‍රමාණවත් වේ . කුරක්කන් බීජ තවාන් කිරීම සඳහා මීටර් 1ක් පළල මීටර් 5ක් පමණ දිග පාත්ති 10 ක් අක්කරයක වගා කිරීමට අවශ්‍ය පැළ ලබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත්වේ. තවාන් පාත්ති සකස් කර හොඳින් කැට පොඩි කර පාත්ති හොඳින් මට්ටම් කර ගත යුතු වේ. ඉන් පසු හොඳින් දිරූ ගොම පොහොර කිලෝ 5 - 6 ක් පමණ හොඳින් කුඩු කර පාත්තියට මීශ්‍ර කරන්න. ඉන් පසු තවාන් පාත්තිවලට පිදුරු සහ දහයියා දමා පුළුස්සා ගන්න. පිලිස්සීමෙන් පසු අළු හොඳින් පසට මීශ්‍ර කර පාත්ති හොඳින් මට්ටම් කර ගන්න. බීජ වැපිරීමට‍ පෙර බීජ කිලෝ 1ට කැප්ටාන් ග්‍රෑ. 2ක් පමණ හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ඉන්පසු කුරක්කන් බීජ ග්‍රෑ.120 ක් පමණ එක පාත්තියකට වැටෙන සේ සමාකාරව පැතිරෙන ලෙස බීජ වපුරන්න. පසුව බීජ වැසෙන ලෙස පස් ස්වල්පයක් පාත්තියට ඉසින්න. ඉන් පසුව පාත්ති පිදුරුවලින් වසා මල් බාල්දියකින් ජලය යොදන්න. බීජ වපුරා දින 3 - 4 කට පසුව පිදුරු ඉවත් කරන්න. ඉන් පසුව දින 2 - 3 කට වරක් ජලය යෙදීම ප්‍රමාණවත් වේ තවානට දින 21 ක් ගතවු පසුව එම පැළ කේෂත්‍රයේ සිටුවීමට සුදුසු වේ.

බිම් සකස් කිරීම

උස් බිම් හෝ හේන් ඉඩම්වල වගා කරන විට කැලැ එළි පෙහෙලි කර ගිනි තබා පුලුස්සා ගන්න. වල් පැළැටි සහිත භූමියක් නම් කල් ඇතිව වල් නාශකයක් යොදා වල් පැල මැරුණු පසුව රොටවේටරය හෝ කොකු නඟුල යොදා මතුපිට පස බුරුල් කර ගන්න. මෙමඟින් පස මතුපිට ඇති ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ඓන්ද්‍රිය කො‍ටස් පසට යටකර ගැනීමෙන් පස සරුවීමත් පසේ තෙතමනය ආරක්ෂාවීමත් සිදු වේ. ගොම පොහොර හෝ කොම්පොස්ට් පස‍ට එකතු කරන්නේ නම් බිම් සකස් කරන අවස්ථාවේ පසට එකතු කර ගැනීම කල යුතුවේ.

යල කන්නයේදී කුඹුරු ඉඩම් කුරක්කන් වගාව සඳහා යොදා ගන්නේ නම් පුථමයෙන් රවුන්ඩ් අප් වැනි වල් නාශකයක් යොදා ඇටවරා, කළාදුරු වැනි වල් වර්ග විනාශ කර ගන්න. ඉන් පසුව ‍රොටවේටරය හෝ කොකු නගුල යොදා මතුපිට පස හොඳින් සීසා ගන්න.

ඉන් පසු ලියදිවල ජලය බැස යන පැත්තට අඟල් 8ක් පමණ පළල හා අඟල් 6ක් පමණ ගැඹුරු කානු අඩි 8 - 10 පරතරයට යොදන්න. ලියද්ද වටේ ජලය බැස යන නොගැඹුරු කාණුවක් දැමිය යුතුය.

බීජ පැළ සිටුවීම හා පරතරය

ක්ෂේත්‍රයේ පැළ සිටුවීමට පෙර ලියදී හොඳින් කැට පොඩී කර කානු දමා සකස් කළ යුතු වේ. සිටුවීමට පෙර ලියදි වලට ජලය හරවා තෙත් කිරීමෙන් පැළ සිටුවීමට ඉතා පහසු වන අතර, පස බුරුල්වීමක් ද සිදු වේ. තවාන හොඳින් තෙත් කර පැල ගලවා ගත යුතුය. එවිට පැළ ගැළවීම ඉතා පහසු වේ. සිටුවීමටපෙර පැළවල කොළ ඉහල සිට අගල් 3ක් පමණ පහලින් කපා දමන්න. තවද පැළවල කෙඳී මුල් අගල් 2 - 3 ක් දිගට වැඩි ඇති බැවින් පැළ පසේ යට කිරිම අපහසුය. එම නිසා මෙම කෙඳි මුල් අඟල් 1/2 ක් ඉතිරි කර කපා ඉවත් කළ යුතුයි. පෙළට බීජ සහ පැල සිටුවන විට පේළි අතර සෙ.මි 30ක පරතරයක් ද පැළ 2ක් අතර, සෙ.මි 7.5 - 10 පරතරයක් තිබීම සුදුසු වේ. එක් පැළයකින් රිකිලි 5 - 6 පමණ හට ගන්නා අතර එක ස්ථානයක එක පැලයක් බැගින් අගල් 1/2 පමණ ගැඹුරට සිටුවිය යුතුයි.

පොහොර යෙදීම

මුලිකව ලියදිවල සී සාන අවස්ථාවේ ගොම පොහොර ලබාගත හැකි ප්‍රමාණයක් යෙදීම සුදුසුය. සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයක බිම් ප්‍රමාණයක‍ට ගොම පොහොර ටොන් 2 - 5 වත් යෙදීමට හැකි නම් සුදුසුය. මීට අමතරව පැළ සිටුවන අවස්ථාවේ තෙතමනය අඩුවීමට පෙර රසායන පොහොර පහත සඳහන් ප්‍රමාණය යොදන්න.

යූරියා
අක්කරයකට කි.ග්‍රෑ. 26 ක්,
සුපර් පොස්පේට් අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 22 ක්,
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 33 ක්

හොඳින් මිශ්‍රකර පැළ සිටුවන අවස්ථාවේ එකාකාරීව ඉසින්න. සති 5 - 6 ක් ගත වු පසුව යූරියා අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 52ක් පමණ මතුපිට ඉසින්න. පොහොර යෙදීමට පෙර ජලය හරවා පස තෙත් කරන්න.

 

ජල සම්පාදනය

ජල සම්පාදනය කිරීම පසේ තත්වය අනුව තීරණය කළ යුතුවේ. සාමාන්‍ය කළු පැහැති කරමැටි පස් ඇති කුඹුරු වල නම් දින 12 - 15 පමණ කාලයක් ජල මුර 2ක් අතර තැබිය හැකිය. හොඳින් ජලය බැස යන ගොඩ ලියදිවලට නම් 7 - 10 පමණ කලාන්තරයකින් ජල සම්පාදනය කළ යුතුය. යල කන්නයේ වගා කාලය තුළ සාමාන්‍යයෙන් ජල මුර 3 - 4 කින් වගාව නඩත්තු කල හැකිය. මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාසවල ලැබෙන යල වර්ෂාවද ප්‍රයෝජනයට ගතහොත් ජල සැපයුම අඩුකර ගත හැකිය.

වල් මර්ධනය

කුරක්කන් වගාවේ වල් මර්ධනය ඉතාම වැදගත් වේ. මුල් අවධීයේ වල් මර්ධනය නො‍කළහොත් පදුරු දැමීම අඩු වන අතර අස්වැන්නද අඩු වේ. එබැවින් සිටුවා සති 3 - 4 අතර කාලයේදී හොඳින් පේලි අතර වල් පැලැටි උදළුගෑම කළ යුතුය. එය ප්‍රමාද වුවහොත් පදුරු දැමීම නිසා පේළි අතර උදළුගෑම අපහසු වේ. හොඳින් මූලිකව බිම් සකස් කර ඇති නම් එක් වරක් වල් මර්ධනය කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ. පේලි අතර උදළුගෑමේදී පේලිවලට පස් යෙදීමද සිදුවන අතර පැල අවට පස් බුරුල්වීමද සිදුවේ. මෙය පදුරු දැමීමට වඩාත් ඉවහල් වේ.