කෘමි හා රෝග පාලනය

මහ කන්නයේ කුරක්කන් වගා කිරිමේදී ගොවීන් මුහුණදෙන ප්‍රධානතම ගැටළුව වන්නේ භෝගය කොළ පාලු රෝගයට පාත්‍ර වීමයි. කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත‍මේන්තුව විසින් 2007 වර්ෂයේදී නිර්දේශ කරන ලද "ඕෂධ" ප්‍රභේදය කොළ පාළු රෝගයට මධ්‍යස්ථව ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේදයකි. රෝගය පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත පරතරයට පැල සිටුවීම සිදුකල යුතුය. කෘමි හානියක් වශයෙන් වඩාත් ව්‍යාප්ත වී ඇත්තේ පුරුක් පණු හානියයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් 5% - 10% දක්වා වගාවක දක්නට ලැබුණොත් කෘමිනාශක යෙදිය යුතු වේ. පුරුක් පණුවන්ගෙන් හානි වු ගස් කපා විනාශ කර දැමිම. සිටුවා දින 25 - 35 දී හා දින 45 - 55 දී තයෝඩිකාබ් (ලාවින්), ටෙබු‍ෆෙනොසයිඩ (මිමික්), එකෝපෙන්ප්‍රොක්ස් (ට්‍රෙබෝන්) හා නොවලියුරෝන් (රිමොන්), යන කෘමිනාශකවලින් එක් වර්ගයක් දෙවරක් යෙදීම මඟින් පුරුක් පනු හානිය පාලනය කර ගත හැකිය