අස්වනු නෙලීම

වගාවේ පළමුවෙන්ම දුඹුරු පැහැයට පත්වන්නේ මව් ගසේ කරලය. මේ අවස්ථාවේ සිට දින 10ක පමණ කාලයක් තුළ කරල් 85% ක් පමණ රන්වන් පාට වේ. මේ අවස්ථාවේ අස්වනු නෙලිය හැකි වේ. අස්වනු නෙලා අවසාන වූ පසු කරල් දින 2 - 3 ක් පමණ අව්වේ හොඳින් වියලා ට්‍රැක්‍ටරයක් මගින් පගා ඇ‍ට වෙන්කර ගත හැකිය. ඉන්පසු හොඳින් පෙලා පිරිසිදුකර ගැනීමට පුළුවන. වගාව සුළු ප්‍රමාණයක් නම් ගෘහස්ථ මට්ටමින්‍ ගොනි පඩංගුවල දමා මෝල් ගස්වලින් කෙටී‍මෙන් ද බීජ වෙන්කරගත හැකිය. බීජ වෙන් කිරිමේදී ගොනි පඩංගු හෝ ටාපොලින් (කැන්වස් කාපට්) භාවිතා කරන්නේ නම් ගල් වැලි වලින් තොර පිරිසිදු බීජ තබා ගැනීමට හැකිවේ. මහඉල්ලුප්පලම, ගොවිපල යාන්ත්‍රික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය මඟින් මේ වන විට කුරක්කන් බීජ වෙන් කර ගැනීමේ යන්ත්‍රයක් ගොවීන් වෙත හදුන්වා දී ඇත.මෙමඟින් වඩා කාර්යක්ෂමව හා පිරිසිදුව කුරක්කන් බීජ වෙන් කර ගත හැකිය.