ගෙවතු වගාව

(01) පහත කරුණු වලින් ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ වැරදි කියමන කුමක්ද?

i. ගෙවත්තකට යොදා ගන්නේ පවුලේ ශ්‍රමයයි
ii. ගෙවත්තක් යනු සත්ත්ව හා බෝග මිශ්‍රිත පරිසරයකි
iii. වැඩිපුර නිෂ්පාදනය විකුණා අමතර අාදායමක් ලබා ගත හැකිය
iv. ගෙවත්තක බෝග සිටුවීමේ සැලැස්මක් අනවශ්‍යය

(02) ‍ගෙවතු වගාවේ දී හිරු ඒළිය උපරිම ලෙස ප්‍රයොජනයට ගත හැක්කේ ?

i. තනි ස්ථරයට ශාක වැවීමේදීය
ii. තනි වගාවක් වැවීමෙනි
iii. ස්ථර කිහිපයක බෝග ක්‍රමානුකූලව වැවීමෙනි
iv. සත්ත්ව හා බෝග මාරුව අනුගමනය කිරීමෙනි

(03) ගෙවත්තක අංග සැලසුම් කිරීමේදී සලකා බැලිය යුත්තේ ?

i. ප්‍රදේශයේ දේශගුණය හා පාංශු සාධක
ii. වැය කල හැකි පවුලේ ශ්‍රමය හා ආදායම
iii. ඉඩමේ කෘෂිකාර්මික විභවය
iv. ඉහත සියල්ලම

(04) පහත ඒවායින් ස්භාවික සම්පතක් නොවන්නේ ?

i. පස
ii. ජලය
iii. ගොවි උපකරණ
iv. හිරු එළිය

(05) පස සංරක්ෂණය කිරීමේදී ජීව වැටියක් සඳහා යොදා ගත හැක්කේ ?

i. ගල් වැටි
ii. වැලි පිරවූ මලු
iii. පොල් ලෙලි
iv. ග්ලිරිසීඩියා

(06) කාබනික පොහොර මඟින් කරන කාර්යයක් නොවන්නේ ?

i. පාංශු ජීවීන් ගහනය අඩු කරයි
ii. පසේ රසායනික ලක්ෂණ දියුණු කරයි
iii. පසේ භෞතික ලක්ෂණ දියුණු කරයි
iv. පසේ පෝෂණය දිගුකාලීනව රඳවා තබයි

(07) කාබනික පොහොර වර්ගයක් වන්නේ ?

i. සත්ත්ව පොහොර
ii. කොළ පොහොර
iii. ගැඩවිලි පොහොර
iv. ඉහත සියල්ලම

(08) වියළි කලාපීය ගෙවත්තකට වියළි කාලයේ වඩාත් සුදුසු බෝග තේරීමේදී,

i. නොගැඹුරු මූල පද්ධතියක් සහිත බෝග සුදුසුය
ii. රනිල බෝග වඩාත් සුදුසුය
iii. උස් පාත්තිවල සිටුවිය හැකි බෝග වඩා සුදුසුය
iv. මලු හා පෝච්චිවල සිටුවිය හැකි බෝග සුදුසුය

(09) ගෙවත්ත සැලසුම් කළ යුතු නිවැරදි දිශාව වන්නේ

i. උතුර හෝ දකුණ
ii. දකුණ හෝ නැගෙනහිර
iii. නැගෙනහිර හෝ බස්නාහිර
iv. උතුර හෝ නැගෙනහිර

(10) ඉඩමේ දිගු කාලීන විශාල ශාක සිටුවන විට

i. ගෙවත්තේ උතුරු කෙළවර සිටුවීම සුදුසුය
ii. ගෙවත්තේ මධ්‍යයයේ සිටුවීම සුදුසුය
iii. නිවසට ආසන්නව සිටුවිය යුතුය
iv. ඉහත කරුණු සියල්ල අසත්‍යය ය

(11) ඉඩකඩ සීමා සහිත ගෙවත්තකට සුදුසු ක්‍රමයක් නොවන්නේ

i. වගා කුළුන
ii. වගා රාමු
iii. උස් පාත්ති
iv. නිර් පාංශු වගාව

(12) පහත ඒවායින් සෙවන ප්‍රිය බෝගයක් වනුයේ

i. මුරුංගා
ii. පැපොල්
iii. බඩඉරිඟු
iv. ඉඟුරු

(13) ගොවා සමඟ මිශ්‍ර වගාවක් සිදුකල නොහැකි බෝගයක් නම්

i. සලාද
ii. බතල
iii. කැරට්
iv. බීට්

(14) ගෙවත්තක අල බෝග සිටුවා තිබූ පාත්තියක ඊලඟ කන්නය සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ

i. ‍‍ළූණු කුලයේ බොගයක්
ii. කොල එළවළුවක්
iii. රනිල කුලයේ බෝගයක්
iv. ස්ථිර බෝගයක්

(15) පහත ඒවායින් පැළ සිටුවිය හැකි බෝග වන්නේ

i. බටු, මිරිස්, කතුරුමුරුංගා, ලීක්ස්
ii. සාරණ, බතල, නිවිති, බටු
iii. බෝංචි, දඹල, සාරණ, බතල
iv. ගොටුකොල, දඹල, සාරණ, ලීක්ස්

(16) කුට්ටි තවානක වාසියක් වන්නේ

i. ජලය යෙදීම අනවශ්‍ය වීමයි
ii. මුල්වලට හානි නොවන සේ පැළ ඉවත් කර ගත හැකි වීමයි
iii. කුට්ටි තවාන්වල පැළවල වර්ධන වේගය අඩු වීමයි
iv. බීජ යෙදූ පසු වසුන් යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන බවයි

(17) ම‍ඤ්ඤොක්කා සමඟ අතුරු බෝගයක් ලෙස වගාකල නොහැක්කේ ?

i. කව්පි
ii. සෝයාබෝංචි
iii. කිරි අල
iv. තක්කාලි

(18) කෘමීන් විකර්ශක බෝගයක් වන්නේ

i. ගොටුකොළ
ii. නිවිති
iii. ගෝවා
iv. අසමෝදගම්

(19) ගොලුබෙල්ලන් පාලනය කිරීම සඳහා ස්වාභාවික ක්‍රමයක් ලෙස

i. කෘමි නාශක යොදන්න
ii. කහ, රතු, කූඩලු පාත්තිය වටා සිටුවන්න
iii. ඉඩමේ වැටට බුලත් වගාව සිදුකරන්න
iv. ඉහත සියල්ල අසත්‍යය ය

(20) කෘමීන් පාලනය කිරීම භෞතික ක්‍රමයක් වන්නේ

i. අතින් අල්ලා විනාශ කිරීම
ii. පහන් උගුල් යෙදීම
iii. ග්‍රීස් තැවරු කහ පොලිතීන් එල්ලා තැබීම
iv. ඉහත සියල්ල නිවැරදිය

(21) බෝඩෝ මිශ්‍රනය යොදා ගන්නේ

i. දිලීර රෝග මර්දනයට
ii. වේයන් මර්දනයට
iii. පොහොරක් ‍ලෙසට
iv. වල් පැළ පාලනයට

(22) ඉල් මැස්සාගේ හානියෙන් බෝග ආරක්ෂා කර ගත හැකි වන්නේ

i. ටක හා පඹයන් යෙදීමෙනි
ii. ඵල කුඩා කල ආවරණය කිරීමෙනි
iii. නිසි කලට පැසුනු විට අස්වනු නෙලීමෙනි
iv. බෝග මාරුව සිදු කිරීමෙනි

(23) ඉත්තෑවන්ගෙන් අල බෝගවල අස්වැන්න සුරකිය හැකි ක්‍රමයක් වන්නේ ?

i. මිශ්‍ර බෝග වගා කිරීම මඟින්
ii. ගස මුලට පස් ලං කිරීම මඟින්
iii. ගස වටා පොල් කටු වැලලීමෙන්
iv. දාස්පෙතියා වගා කිරීම තුලින්

(24) ගෙවත්තක සත්ත්ව පාලනය වැදගත්කම නම්

i. ජීව වායු නිපදවා ගත හැකි වීම
ii. වගාවට අවශ්‍ය කොම්පෝස්ට් නිපදවා ගැනීම
iii. පවුලේ පෝෂණයට මස්, කිරි යනාදිය ලබා ගැනීම
iv. ඉහත සියල්ලම නිවැරදිය

(25) පහත ඒවායින් බහු ස්ථර වගාවක් වන්නේ

i. ගෝවා සහ කැරට් පේළි මාරුවෙන් මාරුවට සිටුවීම
ii. තක්කාලි සහ බටු රප්ළි 2 බැගින් මාරුවෙන් මාරුවට සිටුවීම
iii. දඹල මැස්සක් යට ඉඟුරු සිටුවීම
iv. කෙසෙල් පේළි 2 ක් අතර පැපොල් පේළි 1 ක් සිටුවීම