බෝග වගාව
එළවළු හා අල බෝග

වම්බටු

පතෝල

බෝංචි

රාබු

බීට්රෑට්

බණ්ඩක්කා

පිපිඤ්ඤා

ගෝවා

මෑ

කැරට්

ලීක්ස්

කරවිල

මාළුමිරිස්

වැටකොළු

දඹල

තක්කාලි

වට්ටක්කා