01. තක්කාලි අයත් වන්නේ කුමන කුලයටද?

i. ග්‍රැමිනේ

ii. ලෙගියුමිනේසියේ

iii. සොලනේසියේ

iv. කුකබිටේසියේ

 

02. තක්කාලිවල විද්‍යාත්මක නාමය

i. මැන්ජි‍ෆෙරා ඉන්ඩිකා

ii. ලයිකොපර්සිකොන් එස්කියුලෙන්ටම්

iii. ඔරයිසා සැටයිවා

iv. මිමොසා පුඩිකා

 

03. තක්කාලි වගාව සඳහා නුසුදුසු පස් වර්ගය

i.ලෝම පස

ii. මැටි පස

iii. වැලි ලෝම පස

iv. මැටි ලෝම පස

 

04. නව නිර්දේශිත තක්කාලි ප්‍රභේදයක් නොවන්නේ

i. අංජලි

ii. තිලිණ

iii. රජිත

iv. රවී

 

05. විශාල භුමි ප්‍රමාණයක තක්කාලි වගාව කරන්නේනම් වඩාත් සුදුසු තවාන් ක්‍රමය

i. තැටි තවාන් ක්‍රමය

ii. බදුන් තවාන් ක්‍රමය

iii. නොරිදෝකෝ තවාන් ක්‍රමය

iv. උස් පාත්ති තවාන් ක්‍රමය

 

06. සම්මත තවාන් පාත්තියක දිග හා පළල ප්‍රමානය

i. දිග මීටර 3, පළල මීටර 1

ii. දිග මීටර 4, පළල මීටර 1

iii. දිග මීටර 2, පළල මීටර 2

iv. දිග මීටර 3, පළල මීටර 2

 

07. තවාන් ජීවානුහරණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා දිලීර නාශකයක් නොවන්නේ

i. කැප්ටාන්

ii. තිරාම්

iii. තයෝෆනේට්

iv. කාබෝෆියුරාන්

 

08. තවානක බීජ පේළි අතර පරතරය

i.සෙ.මී. 15 - සෙ.මී. 17

ii.සෙ.මී. 12.5 - සෙ.මී. 15

iii. සෙ.මී. 5 - සෙ.මී. 10

iv. සෙ.මී. 10 - සෙ.මී. 12

 

09. තක්කාලි බීජ තවාන්කර ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමේදී පැලයක වයස විය යුත්තේ

i. තවාන්කර දින 14 - 18

ii. තවාන්කර මාසයකට පසු

iii. තවාන්කර දින 7 - 10

iv. තවාන්කර දින 35කට පසු

 

10. නයිට්‍රජන් අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණයක් යෙදිමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ

i. ශාකයේ වර්ධනය

ii. මල් හට ගැනීම

iii. ඵල හට ගැනීම

iv. ඉහත සඳහන් සියල්ලම

 

11. තක්කාලි ගෙඩියේ යට පැත්ත කුණු වීම සිදුවන්නේ

i. නයිට්‍රජන් ඌණතාවය නිසා

ii.පොස්පරස් ඌණතාවය නිසා

iii. බෝරෝන් ඌණතාවය නිසා

iv. කැල්සියම් ඌණතාවය නිසා

 

12.දෙවන මතුපිට පොහොර මිශ්‍රණය යෙදීමට සුදුසුම කාලය වන්නේ

i. පැල සිටුවා සති 6කට පසු

ii. පැල සිටුවා සති 3කට පසු

iii. පැල සිටුවා මාසයකට පසු

iv. ඉහත සඳහන් කිසිවක් නොවේ

 

13. ජලය සමග පොහොර මිශ්‍රකර යෙදිය හැකි වන්නේ කුමන ජල සම්පාදන ක්‍රමය මගින්ද?

i. මතුපිට ජලසම්පාදන ක්‍රමය

ii. විසිරුම් ජලසම්පාදන ක්‍රමය

iii. බිංදු ජලසම්පාදන ක්‍රමය

iv. බේසම් ජල සම්පාදන ක්‍රමය

 

14. තක්කාලි වගාව සඳහා ආධාරක සිටුවීම කලයුතු වන්නේ

i. ක්ෂේත්‍රයේ පැල සිටවූ විගසම

ii. මල්පිපීම ආරම්භවීමට පෙර

iii. ඵල හටගැනීමෙන් පසු

iv. ඉහත කිසිවක් නොවේ

 

15. තක්කාලි පසුඅස්වනු හානිය අවම කිරීම සඳහා කල යුත්තේ

i. නියමිත අවස්ථාවේ ගෙඩි කැඩීම

ii.ගෙඩි ශ්‍රේණිගත කිරීම

iii. ක්‍රමවත් ලෙස ඇසිරීම

iv. ඉහත සියල්ලම

 

16. තවාන් පැලවල පාමුල කුණුවීම සිදුවන්නේ කුමන රෝගය නිසාද?

i. බැක්ටීරියා

ii.වෛරස්

iii. දිලීර

iv. මයිකොප්ලාස්මා

 

17. තවානේදී දියමලන් කැමේ රෝගයට හේතු කාරක වන්නේ

i.ෆයිටොප්තෙරා පීතියම්

ii. රයිසොක්ටෝනියා සොලනි

iii. ෆියුසේරියම්

iv. ඉහත සියල්ලම

 

18. ක්ෂේත්‍රයේදී මැලවී ගිය තක්කාලි පැලවල කඳ පාමුලින් කපා පිරිසිදු ජල බදුනකට දැමු විට කිරිපාට
නුල් මෙන් දැකිය හැක්කේ පහත කවරක් හේතුවෙන්ද?

i.වෛරස් රෝග

ii. බැක්ටීරියා රෝග

iii. දිලීර රෝග

iv. කායික රෝග

 

19.ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගයේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ

i.ගෙඩි කුණුවීම

ii. පත්‍රදාර කහපාට වීම

iii. කඳ උඩසිට කුණුවීම

iv. මල් හැලීයාම

 

20.කොළ කොඩවීමේ රෝගයට ඔරොත්තු දෙන නව තක්කාලි ප්‍රභේදය වන්නේ

i. රජිත

ii. රවී

iii. තිලිණ

iv. රශ්මී