සිටුවීම

ආකාර 3 කට කළ හැකිය.

බිම් පෙරලා කැට පොඩි කරගත් ඉඩමේ පාත්ති සකස් කිරීම.
ඇලි සහිත පළල් උස් පාත්ති වල.
ඇලි සහ වැටි ක්‍රමයට බිම් සකසා.


මෙයින් වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය වන්නේ ඇලි සහිත උස් පාත්ති වලසිටුවීමයි. එවිට ඉඩමේ සතුටුදායක ජල වහනයක් ඇති වන අතර පසෙහි වාතාශ්‍රය දියුණු වන නිසා බෝග වර්ධනය වඩා සාර්ථකව සිදු වේ.

බීජ අවශ්‍යතාවය

වලව ප්‍රභේදය
කරල් - 130 කි.ග්‍රෑ/ හෙක්
බීජ - 100 කි.ග්‍රෑ/ හෙක්

සෙසු ප්‍රභේද
කරල් - 100 කි.ග්‍රෑ. හෙක්
බීජ - 70 කි.ග්‍රෑ. හෙක්

වගාවේ ඒකාකාර වර්ධනයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා සිටුවීමට වහාම පෙර, කරල් වල පොතු ගලවා ලබා ගත් බීජ සිටුවන්න.

පරතරය

පේලි අතර සෙ.මී. 15 කි. එක් ස්ථානයක පැලයක් බැගින් පමණක් තබා ගන්න. සෙ.මී. 2.5-3 පමණ ගැඹුරකින් බීජ සිටුවන්න.

සිටුවිය යුතු කාලය

මහ කන්නයේදී - ඔක්තෝම්බර්
යල කන්නයේදී - අප්‍රේල්

බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම

බීජ පැල අවධියේ වැළඳිය හැකි දිලීර රෝග වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා දිලීර නාශක සමඟ මිශ්‍ර කර බීජ සිටුවන්න.
බීජ කි.ග්‍රෑමයකට - කැප්ටාන් ග්‍රෑම් 3 හෝ තිරාම් ග්‍රෑම් 1.5-2 මිශ්‍ර කරන්න.

පොහොර යෙදීම

බෝගයේ අවශ්‍යතාවය

N = 30 කි.ග්‍රෑ/හෙක්
P2O5 = 45 කි.ග්‍රෑ/හෙක්
K2O= 45 කි.ග්‍රෑ/හෙක්

 

යුරියා කි.ග්‍රෑ/හෙක්

ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ
මියුරයේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්

මුලික පොහොර සිටුවා සති 3-4 කදී

(මල් පිපෙන අවධියේදී)

35

30

100

-

75

-පස් යෙදීම

වගාවේ වයස සති 4-6 ගතවූ විට පැල අසලට පස් යොදන්න. එමඟින් මල් වලින් ඇතිවන කරල් හටගන්නා කොටස තුළට ඇතුල් කරවීම පහසු කරවයි.

ජල සම්පාදනය

වගාවේ මුල් සති 3 තුලදී දින 4 කට වරක් බැගින්ද ඉන් පසුව දින 10-12 වරක් බැගින්ද ජලය සපයන්න. කරල් පිරීම සිදු වී බීජ මෝරන අවස්ථාවේදී ජල සම්පාදනය නතර කරන්න.

වල් පැලෑටි පාලනය

බීජ සිටුවා සති 3 හා 6 දි වගාවේ වල් පැලෑටි පාලනය කරන්න. මෙම දෙවන අවස්ථාවේදී පැල අසලට පස් යෙදීම මඟින් වල් පැල පාලනයද එමඟින්ම සිදු වේ.

අස්වනු ‍නෙලීම

ශාකයකට හට ගෙන ඇති කරල් වලින් 75% - 80% පමණ මෝරා ඇති අවස්ථාවේදී අස්වනු නෙලන්න. මේ සඳහා වගාවේ විවිධ ස්ථානවලින් පඳුරු කිහිපයක් ගලවා පරීක්ෂා කර බලන්න. ශාක‍යේ පත්‍ර වල පැහැය කහ වර්ණයට හැරීම මඟින් සහ කරලේ ‍පොත්තේ ඇතුල් පැත්ත දුඹුරු පැහැවී ඇති විට බෝගය අස්වනු නෙලීමට සුදුසු අවස්ථාවට පැමිණ ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

 

අස්වැන්න

අපේ රටේ රටකජු වගාවන්ගෙන් ලැබෙන සාමාන්‍ය අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට ටොන් එකක පමණ ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. නමුත් උසස් වගා පාලන ක්‍රම අනුගමනය කළ හොත් ගොවීන් හට හෙක්ටයාරයකට ටොන් 2-3 පමණ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.

අස්වැන්න සැකසීම

නෙලා ගත් කරල් හො ඳින් පිරිසිදු කර දින කිහිපයක් වියලා ගන්න. මෙසේ වැඩි දින ගණනක් කරල් වියළා ගැනීමෙන් බීජ වල ජීව්‍යතාවය ආරක්ෂා කර ගත හැකිය. ගබඩා කිරීමට පෙර රෝගී හා හානිවූ කරල්ද ඉවත් කරන්න.

නෙලාගත් රටකජු කරල් තද අව්වේ වියළීමෙන් බීජ පැල වීමේ ශක්තිය අඩු වීමට ඉඩ ති‍‍බේ.