දිලීර රෝග

කොළ පුල්ලි රෝග

කොළ පුල්ලි රෝග මාස් කන්නයේ බහුලව දක්නට ලැබේ.

01. පූර්ව කොළ පුල්ලි රෝගය


රෝග කාරකය - සර්කස්පෝරා ඇරවිඩිකෝලා දිලීර විශේෂය‍

රෝග ලක්ෂණ

පත්‍ර තලය මත තද දුඹුරු පුල්ලි ඇති වේ
බීජාණු සෑදීම පත්‍ර වල උඩු පෘෂ්ඨයේ සිදු වේ

පශ්චිම පත්‍ර පුල්ලි රෝගය


රෝග කාරකය - සර්කස්පෝරා පර්සනේටා දිලීර විශේෂය

රෝග ලක්ෂණ

පත්‍රයේ යටි පැත්තෙහි තද වර්ණයක් ගන්නා කළු පුල්ලි ඇති වේ
බීජාණු සෑදීම පත්‍ර තලය යටි පැත්තේ සිදුවේ

රෝග පාලනය

පූර්ව හා පශ්චිම කොළ පුල්ලි රෝග සඳහා,
බෝග මාරුවක් කල යුතුයි
නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් පත්‍ර මතට ඉසීම කල යුතුයි

රසායනික නම

යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
මි.ලී (ජලය ලී.10 ක දියකර)

බිටර්ටිනෝල් 300 g/ IEC
10
ප්‍රොපිනෙබ් 70% තෙත් කුඩු
20
ක්ලෝ‍රොතැලොනිල් 75 % තෙත් කුඩු
20
මැන්කොසෙබ් 80% තෙත් කුඩු
20
මැනෙබ් 80 % තෙත් කුඩු
20
තයොෆීනයිට් මීතයිල් 70% තෙත් කුඩු
06
ක්ලොරොතැලොනිල් 500 g/ISC
15
ප්‍රොපිකොනසෝල් 250 EC
35

මලකඩ රෝගය

රෝග කාරකය - පක්සීනියා ඇරකිඩිස් දිලීර විශේෂය

රෝග ලක්ෂණ

පත්‍ර යටි පැත්තේ තැඹිලි පැහැති බිබිලි ඇතිවීම
පසුව පිපිරී රතු දුඹරු බීජාණු නිදහස් කරයි
හානිය අධික වූ විට පත්‍ර ක්‍රමයෙන් මිය ගොස් වියළී යයි

රෝග පාලනය

නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් පත්‍ර මතට ඉසීම කල යුතුයි

රසායනික නම

යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
(ජලය ලී.10 ක දියකර)

බිටර්ටනෝල් 300 g/IEC
මි.ලී.10
ටිබියුකොනසෝල් 250 g/IEC
ග්‍රෑම්.20
කොපර් 50% තෙත් කුඩු
මි.ලී. 40
කොපර් 40% තෙත් කුඩු
මි.ලී. 50
මැන්කොසෙබ් 80% තෙත් කුඩු
මි.ලී. 20
ඔක්සිකාබොක්සීන් 200 g/IEC
මි.ලී. 20
ක්ලොරොතැලොනිල් 500 g/IEC
මි.ලී. 15

 

පාදස්ථ කුණුවීමේ රෝගය


රෝග කාරකය - ස්ක්ලෙරෝටියම් දිලීර විශේෂය

රෝග ලක්ෂණ

කඳ පාමුල කුණුවීම ඇති වේ
සුදු දිලීර ජාලයක් කඳ පාමුල හා මුල් මත දක්නට ලැබේ
පසුව ශාක කහ පැහැති වී මැරී යයි
රෝගී පැල පසුත් සමඟ ගලවා ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත්කර ඒ අවට ප්‍රදේශයේ පස තෙත්වන පරිදි පහත දිලීර නාශකයක් යොදන්න

රසායනික නම

වර්ග මී. 10ට යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය ග්‍රෑම්
(ජලය ලී. 50 ක දියකර)

කැප්ටාන් 50% තෙත් කුඩු
60
කැප්ටාන් 80% තෙත් කුඩු
40
තිරාම් 80% තෙත් කුඩු
70
තයොෆීනයිට් මීතයිල් 50% තෙත් කුඩු + තිරාම් 80% තෙත් කුඩු
50
ක්ලොරොතැලොනිල් 75% තෙත් කුඩු
60
තයොෆීනයිට් මීතයිල් 70% තෙත් කුඩු
30
ෆ්ලූටෝලනිල් 80% තෙත් කුඩු
30

 

වෛරස් රෝග

අංකුර අංගමාර රෝගය


රෝග කාරකය - තක්කාලි මැලවීමේ ලප වෛරස විශේෂය

රෝග වාහකයා

පැලමැක්කා මඟිනි

රෝග ලක්ෂණ

ලපටි පත්‍රවල හරිතක්ෂය ලප ඇති වීම
පසුව එම ස්ථාන මියගොස් දුඹුරු පැහැයක් ගැනීම
අග්‍රස්ථ අංකුරයද, දුඹුරු පැහැවී පසුව මිය යෑම
ශාකයේ වර්ධනය ඇන හිටීම
ශාක කුරුවී මිය යාම

රෝග පාලනය

ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද වර්ග සිටු වන්න උදා - ඉන්දි ප්‍රභේදය
ක්ෂේත්‍රය අවට ඇති වල් පැල ඉවත් කර පිරිසිදුව තබා ගන්න
රට කජු ක්ෂේත්‍රය වගා ආවරණ බෝගයක් ලෙස බඩඉරිඟු පේලි 03 ක් පමණ යොදන්න
ආසාදිත පැල ගලවා ඉවත් නොකරන්න
නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතාකර පැලමැක්කන් පාලනය කරන්න

 

බැක්ටීරියා රෝග

හිටු මැරීමේ රෝගය


රෝග කාරකය - රැල්ස්ටෝනියා බැක්ටීරියා විශේෂය

රෝග ලක්ෂණ

පැළ මලානිකවීමත්, පසුව ඒවා වියළී ගොස් මිය යාම

රෝග පාලනය

රෝගී ශාක පස් සමඟ ඉවත් කරන්න
නැවත වගා කිරිමේදී බෝග මාරුවක් අනුගමනය කරන්න
මෙයට පාත්‍රවන සොලනේසි කුලයේ හෝ කුකර්බිටේසියේ කුලයේ බෝග සමඟ බෝග මාරුවක් නොකරන්න
රෝගී ප්‍රදේශ හරහා නිරෝගී ක්ෂේත්‍රවලට ජල සම්පාදනය නොකරන්න