රටකජු වගාව

හැඳින්වීම

වියළි හා අතරමැදි කලාප වල මහ කන්නයේදී උස් බිම් වල අහස් දියෙනුත්, යල කන්නයේදී කුඹුරු වල ජල සම්පාදනය යටතේ රටකජු වගා කළ හැකිය. මෙයට අමතරව වගා ළිං යටතේ යල කන්නයේදී උස් බිම් වගාවක් ලෙසද මෙය සුදුසුය.
වැඩි මේද (48%) හා ප්‍රෝටීන් (26%) ප්‍රමාණයක් අඩංගු නිසා ශක්තිය ලබා දෙන ආහාර අතර රටකජු වලට ප්‍රධාන තැනක් හිමි වේ.


 

පස

මනා ජල වහනයක් සහිත වැලි ලෝමපස වගාවට වඩා සුදුසුය. පසේ තිබිය යුතු පී.එච්. අගය 6.5-7.0 වේ. බීජ ප්‍රරෝහණය සාර්ථක විම සඳහා
30 °C පමණ උෂ්ණත්වයක් තිබිය යුතුය.

බිම් සැකසීම

සෙ.මී. 15-20 ගැඹුරට පස පෙරලා දෙවරක් පමණ කැට පොඩි කර ගන්න.

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

තිස්ස - මාස 3 කදී අස්වනු නෙලා ගත හැකිය. අඩු යෙදවුම් තත්ත්ව යටතේ අහස් දියෙන් වගා කල හැකිය.
සාමාන්‍ය අස්වැන්න හෙක්.කි.ග්‍රෑ. 2000-2500 කි.

ඉන්දි- වයස මාස 3 1/2 කි. මහ කන්නයේදී අහස් දියෙන් වගා කළ හැකිය. සාමාන්‍ය අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ/ හෙක් 2500-2800 කි.

වලව - වයස මාස 4 - 4 1/2 කි. බීජ ප්‍රමාණයෙන් විශාලය. රස කැවිලි නිපදවීම සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසුය. උසස් පාලන තත්ත්ව සහිත ජල සම්පාදනය යටතේ වගා කළ යුතුය. සාමාන්‍ය අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ/ හෙ.ක් 2500-3000 කි.