01. ඊ. එම්. බාලසුබ්‍රමනියම්. සංසරණය නොවන ද්‍රාවණ තුළ ජල රෝපිත වගාව

තාක්ෂණික තොරතුරු පත්‍රිකාව 200 ජනවාරි කලාපය

 

02. ආචාර්ය ඩබ්. ඒ. වීරක්කොඩි. (2003) ආරක්ෂිත භෝග වගාව

භෝග විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂි විද්‍යා පීඨය, පේරදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය, පේරාදෙණිය

 

03. ආර්. එස්. විජේසේකර. (2002) ගොවිකම් සඟරාව

40 වන කාණ්ඩය, 1 කලාපය

 

04. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පස් රහිත වගාව

 

05. Department of Agriculture, Hydroponics