ප්‍රභේද

ප්‍රධාන වශයෙන් වගා කරනු ලබන ප්‍රභේද දෙකකි.

මුරිසි


අළුත් පළතුරක් ලෙස වැඩි වශයෙන් ආහාරයට ගනී. පත්‍ර කටු සහිතය. ගස මධ්‍යස්ථ පමාණයේ විශාලත්වයකින් යුක්තය. අන්නාසි ගෙඩිය කේතු ආකාර හැඩයක් ගනී. පොත්තේ වැඩි ගැඹුරකින් පිහටා පිහිටා ඇති "ඇස්'', පැහැදිලිව පිටට නෙරා තිබේ. ‍හොඳන් ඉදුණු විට ගෙඩිවලින් ප්‍රසන්න සුවඳක් හමයි. එසේම එවැනි ගෙඩිවල මදය තද රන්වන් කහ පැහැතිය. පැණි රස බව වැඩිය. ගෙඩියේ පිට පොත්තේ පැහැය එහි රසයට කෙළින්ම සම්බන්ධතාවයක් දක්වයි. මෙම ප්‍රභේදයේ ගසකින් වැඩි මොරෙයියන් සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත හැකිය.

කිව්

ටින් වල ඇසිරීම සඳහා විශේෂයෙන් යොදා ගැනේ. පත්‍ර වල කටු රහිතය. මුරුසි වලට වඩා ගස විශාලය. ගෙඩිය බොහෝ දුරට සිලින්ඩාකාරය (බැරල් හැඩැතිය). පොත්තේ ඇති ඇස් විශාලය. පැතලිය. නොගැඹුරින් පිහිටා ඇත. නොමේරූ ගෙඩි කළුවන් කොළ පාටය. මුරුසි වලට සාපේක්ෂව ‍ඉදුණු ගෙඩිවල ඇඹුල් රසය වැඩිය. මදය ලා කහ පාටය. පොත්තේ පැහැය මඟින් මදයේ රසය පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලබාගැනීම අපහසුය. ගසකින් ලබාගත හැකි මොරෙයියන් සංඛ්‍යාව මුරුසි ප්‍රභේදයට වඩා අඩුය.

මුරිසි

කිවි