වී වගාව

01. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය පිහිටා ඇත්තේ,

(i). හෝමාගම

(ii). තලවකැ‍ලේ

(iii). බතලගොඩ

(iv). ලුණුවිල

 

02. වී ශාකය අයත් කුලය වනුයේ,

(i). ග්‍රැමිනේ

(ii). පාර්මේ

(iii). ඇනකාඩේසියේ

(iv). කුකර්බිටේසියේ

 

03. වී වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය  ප්‍රධාන දේශගුණික සාධකයක් නොවන්නේ,

(i). වර්ෂාපතනය

(ii). උෂ්ණත්වය

(iii). ‍පොහොර

(iv). ආර්ද්‍රතාවය

 

04. වී වගාව සම්බන්ධ වැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

(i). වී වගාව සෑම දේශගුණික කලාපයකම ව්‍යාප්තව ඇත

(ii). වී වගා කරන බිම් ප්‍රමාණය දල වශයෙන් හෙක්ටයාර 739047 කි

(iii). ශ්‍රී ලංකාවේ කුඹුරු ඉඩම්වලින් 40‍%ක් වාරි ජල පහසුකම් යටතේ වගා කරයි

(iv). පසේ ලවණතාවය වී වගාව කෙරෙහි අහිතකර ලෙස බල නොපායි

 

05. වැඩිම වී වගා බිම් ප්‍රමාණයක් හා වැඩිම අස්වැන්නක් ලබා දෙන කලාපය වන්නේ,

(i). තෙත් කලාපය

(ii). අතරමැදි කලාපය

(iii). වියළි කලාපය

(iv). ශුෂ්ක කලාපය

 

06. මාස 3න් අස්වනු ලබා ගත හැකි නව වී ප්‍රභේදයක් නොවන්නේ,

(i). BG 300

(ii). BG 304

(iii). BG 272 - 6 - B

(iv). BW 351

 

07. BG 450 වී ප්‍රභේදය ගැන නිවැරදි ප්‍රකාශය නොවන්නේ,

(i). සුදු පැහැති සම්බා සහලකි

(ii). යකඩ විෂවීමට ඔරොත්තු දේ

(iii). මාස 3 1/2න් අස්වැන්න ලබා ගත හැක

(iv). කොලපාළු රෝගයට ග්‍රාහී වේ

 

08. අක්කර 1ක කුඹුරක් වැපිරීම සඳහා අවශ්‍ය බිත්තර වී ප්‍රමාණය,

(i). බුසල් 1

(ii). බුසල් 2

(iii). බුසල් 3

(iv). බුසල් 4

 

09. අක්. 1ක කුඹුරක සිටුවීමට ඩැපොග් තවානක් දැමීමේදී අවශ්‍ය වී ප්‍රමාණය,

(i). බුසල් 1

(ii). බුසල් 2

(iii). බුසල් 3

(iv). බුසල් 4

 

10. මාස 3 1/2 - 4 වී වර්ග මඩ තවාන් යොදා පැළ සිටුවීමට සුදුසුම අවධිය,

(i). තවානේ දින 14-16

(ii). තවානේ දින 16-20

(iii). තවානේ දින 20-25

(iv). ඉහත කිසිවක් නොවේ

 

11. ඩැපොග් තවානක පැළ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවිය යුතු වයස,

(i). තවානේ දින 6-8

(ii). තවානේ දින 10-12

(iii). තවානේ දින 12-14

(iv). තවානේ දින 14-20

 

12. වී වගාවේ බිම් සකස් කිරීමේ අරමුණු වන්නේ,

(i). පස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බුරුල් කර ගැනීම

(ii). වල් පැළ පාලනය කිරීම

(iii). ඉහත (i) පිළිතුර පමණක් නිවැරදිය

(iv). ඉහත (i) හා (ii) පිළිතුරු නිවැරදිය

 

13. දෙවැනි හීය සිදු කරනුයේ,

(i). වැපිරීමට දින 7 - 10කට පෙර

(ii). වැපිරීමට දින 14 - 16කට පෙර

(iii). වැපිරීමට දින 16 - 18කට පෙර

(iv). ඉහත කිසිවක් නොවේ

 

14. වී වගාවට කාබනික පොහොර යොදන වඩාත් සුදුසු අවස්ථාව,

(i). වපුරා දින 10-12 ගතවු පසු

(ii). අස්වනු නෙලීමට සති 2කට පෙර

(iii). වැපිරීමට‍ දින 10-14කට පෙර

(iv). වී වපුරන දිනයේදීය

 

15. වී වගාව සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්දේශ  කර ඇති පෝෂක වර්ග නම්,

(i). නයිට්‍රජන් හා පොටෑසියම්

(ii). නයිට්‍රජන් හා පොස්පරස්

(iii). නයිට්‍රජන්, පොටෑසියම් හා සින්ක්

(iv). නයිට්‍රජන්, පොටෑසියම්, පොස්පරස් හා සින්ක්

 

16. රසායනික පොහොර යොදන අවස්ථාව හා ප්‍රමාණය තීරණය කරන සාධක වන්නේ,

(i). කෘෂි දේශගුණික කලාප

(ii). පොහොර වර්ගය

(iii). වී වර්ගයේ වයස

(iv). ඉහත සියල්ලම

 

17. අක්කරයක කුඹුරකට නිර්දේශිත දහයියා අඟුරු ප්‍රමාණය වන්නේ,

(i). කිලෝ ග්‍රෑම් 250 - 300

(ii). කිලෝ ග්‍රෑම් 150 - 200

(iii). කිලෝ ග්‍රෑම් 50 - 100

(iv). කිලෝ ග්‍රෑම් 100

 

18. වී වගාවේ අඛණ්ඩ ජල සම්පාදනය යටතේ වැරදි වගන්තිය වනුයේ,

(i). පැළ සිටුවීමේදී ජල මට්ටම 1 - 2 cm පමණ විය යුතුය

(ii). පැළ ක්ෂේත්‍රයේ තහවුරු වු පසු ජල මට්ටම 3 - 5 cm  විය යුතුය

(iii). පදුරු දැමීමේ අවධියේදී ජලය හැකිතාක් අඩු කරන්න

(iv). බීජ කිරි වැදීමෙන් පසු ජලය කුඹුරේ රැස්කර තබන්න

 

19. වී වගාවේ දිලීර රෝගයක් නොවන්නේ,

(i). කොළ පාළුව

(ii). කොපු අංගමාරය

(iii). දුඹුරු පුල්ලි රෝගය

(iv). කහවන් කුරුවීම

 

20. කුඹුරක යකඩ විෂවීම මඟින් වන ‍හානි මඟහරවා ගත හැක්කේ,

(i). ප්‍රති‍රෝධී වී ප්‍රභේද වගා කිරීම

(ii). කිවුල් ඇලවල් දැමීම

(iii). කුඹුර විටින් විට වියලීමට භාජනය කිරීම

(iv). යොදන නයිට්‍රජන් පොහොර වැඩි කිරීම

 

21. පැළ මැක්කාගේ හානිය බහුලව දක්නට ඇත්තේ,

(i). වැපිරීමේ සිට සති 3 අතර කාලයේය

(ii). කරල් කිරි වැදෙන අවධියේය

(iii). අස්වනු නෙලීමට ආසන්න අවධියේය

(iv). ඉහත කිසිවක් නොවේ

 

22. පළල් පත්‍ර වල් පැළෑටියක් වනුයේ,

(i). ඇටවරා

(ii). බජිරි

(iii). කුඩමැට්ට

(iv). දිය හබරල

 

23. අස්වනු ‍නෙළීමට සුදුසු අවස්ථාව,

(i). කරල්වල ඇටවලින් 85% පමණ රන්වන් පැහැ වු විටය

(ii). කරල්වල ඇටවලින් 100% පමණ රන්වන් පැහැ වු විටය

(iii). කරල්වල ඇටවලින් 70% පමණ රන්වන් පැහැ වු විටය

(iv). කරල්වල ඇටවලින් 65% පමණ රන්වන් පැහැ වු විටය

 

24. ගබඩා කිරීමට සුදුසු වීවල තෙතමන ප්‍රතිශතය වන්නේ,

(i). 5-7%

(ii). 10-12%

(iii). 12-13%

(iv). 15-20%

 

25. ගබඩා කර ඇති වීවල ගුණාත්මය අඩු කිරීමට හේතුවන සාධක,

(i). අධික උෂ්ණත්වය

(ii). අධික තෙතමනය

(iii). ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හා පළිබෝධකයින්

(iv). ඉහත සියල්ලම