අස්වැන්න නෙලීම

මිදි වැල් කප්පාදු කර අස්වැන්න නෙලීමට ගත වන කාලය ප්‍රභේද අනුව වෙනස් වේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ සඳහා මාස 3-3 1/2 පමණ කාලයක් ගතවේ. නෙලා ගත යුත්තේ හොඳින් ඉදී ඇති මිදි පොකුරු පමණකි. නෙලා ගැනීමෙන් පසුව ගෙඩි වල ඉදීමක් සිදු නොවේ.

නෙලන අවස්ථාවේදී වගා කර ඇති ප්‍රභේදයට ආවේනික වර්ණය ගෙඩිවල පැවතිය යුතුය. කොළ පැහැති ගෙඩි හට ගන්නා වර්ග වල අස්වැන්න නෙලීමට සුදුසු අවස්ථාවේදී ගෙඩිවල පැහැය ලා කහ- කොළ හෝ විනිවිද පෙනෙන ස්වභාවයක් හෝ ගනී.

මිදි පොකුරක ගෙඩි ඉදීම සිදුවන්නේ ඉහළ සිට පහළටය. එනිසා පොකුරේ ඉහළින්ම ඇති ගෙඩි හොඳින් පැණි රස වූ අවස්ථාවේදි අස්වැන්න නෙලා ගන්න.

අස්වැන්න නෙලන අවස්ථවේදි හා වෙළඳ පොළෙට සූදානම් කිරීමේදී මිදි ගෙඩි වටා දැකිය හැකි අළු පටලය ඉවත් නොවීමට වග බලා ගන්න. මෙම අළු පටලය ගෙඩියෙන් ජලය ඉවත් වී වියළී යාම වළකාලයි.

වැලට සම්බන්ධ වී ඇති නටුවෙන් මිදි පොකුරු කපා ඉවත් කර ගන්න. ඉන්පසු පෙට්ටි වල ප්‍රවේශමෙන් අසුරා වෙළඳ පොළොට ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මිදි ගෙඩි පැලීම

අස්වැන්න නෙලීමට ආසන්න අවස්ථාවේදී මිදි වැලට ජලය සැපයීම නිසාද වර්ෂාව නිසා ද මිදි ගෙඩි පැලී යා හැකිය. එනිසා අස්වැන්න නෙලීමට දින 10 කට පමණ පෙර සිට වගාවට ජලය සැපයීම නවත්වන්න. වර්ෂාව නිසා පසේ එක්රැස්වන වැඩි ජලය ගැඹුරු කානු යොදා ඉවත් කරන්න.

පන්දලමට සෙන්ටි මීටර් 60 (අඩි 2) පමණ ඉහලින් ආරුක්කුවක ආකාරයට සැකිල්ලක් සකස් කර එය මත විනිවිද පෙනෙන පොලිතිනයක් ඇතිරීමෙන් මිදි වැල වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා කරගත හැකිය. මෙය වඩා වැදගත් වන්නේ මාර්තු - අප්‍රේල් මාසවලදී වියළි කලාපයට බොහෝ විට ලැබිය හැකි වර්ෂාවෙන් ඉදුනු ගෙඩි ආරක්ෂා කර ගැනිම සඳහාය.

අස්වැන්න

‍මිදි වැලකින් ලබා ගත හැකි අස්වැන්න, වැල් පුහුණු කරනු ලබන ක්‍රමය, වගා කර ඇති ප්‍රභේදය හා පාලන ක්‍රම ආදිය අනුව වෙනස් වේ. මැනවින් රැක බලා ගත් විට හා හිතකර කාලගුණික තත්ව පවතින විට විවිධ වැල් පුහුණු කිරීමේ ක්‍රම යටතේ පවත්වා ගත් වගාවන්හි එක් වැලකින් ලබා ගත හැකි අස්වැන්න පහත දක්වා තිබේ.

පන්දලම් ක්‍රමය

සිටුවා වසරකට පමණ (මාස 14 කට) පසුව
එක් වැලකින්

පළමු අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 05
දෙවන අස්වැන්න වසර 1-1 1/2 කි.ග්‍රෑ. 10
තුන්වන අස්වැන්න වසර 02 කි.ග්‍රෑ. 15
හතරවන අස්වැන්න වසර 2 1/2 කි.ග්‍රෑ. 20
පස්වන අස්වැන්න වසර 3 කදී කි.ග්‍රෑ. 25

වැට ක්‍රමය

සිටුවා වසරකට පසුව එක් වැලකින්

පළමු අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 02
වසර 1 1/2 කදී කි.ග්‍රෑ. 04
වසර 03 කදී කි.ග්‍රෑ. 08

වර්‍ග මීටර් 1000 ක (අක්කර 1/4) මිදි වගාවක් පන්දලම් ක්‍රමයට පිහිටුවා ගැනීම

මිදි වගාව පිළිබඳව පළපුරුද්දක් නැති අයෙකුහට ඉතා අධික මූලික වියදමක් දරා විශාල ප්‍රමාණයෙන් වගාවක් ආරම්භ කිරීම එතරම් නුවණට හුරු නොවේ. එනිසා වර්‍ග මීටර් 1000 ක (අක්කර 1/4) පමණ ප්‍රමාණයේ මිදි වගාවක් ආරම්භයක් වශයෙන් ඇති කිරීම වඩා සුදුසුය.

ඉඩම සමචතුරශ්‍රාකාර හැඩයකින් යුක්ත නම් සහ පැළ පේලි වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇති වන පරිදි වගාව සකස් කර ගත හැකි නම් එය වඩා ලාභදායකය. ඉඩමේ හැඩය අනුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වෙනස් වේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රමාණයේ මිදි වගාවක් පන්දලම් ක්‍රමයට සකසා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යවේ.

අඩි 8 උස කොන්ක්‍රීට් කණු 80-90

මෙම කොන්ක්‍රීට් කණුවල පාදය අඟල් 6 x 6 ප්‍රමාණය ද ඉහළ කෙළවර අඟල් 4 x 4 ප්‍රමාණයද තිබිය යුතුය.

කොන්ක්‍රීට් කණු වෙනුවට අඟල් 1 1/2 ප්‍රමාණයේ ජී.අයි. බට යොදාගන්නේ නම් සම්මත දිගින් යුත් බට 40 අවශ්‍යවේ.

ගේප් 8 හෝ ගේප් 10 ප්‍රමාණයේ ජී.අයි. කම්බි කි.ග්‍රෑ. 90
ගේප් 12 ප්‍රමාණයේ ජී.අයි. කම්බි කි.ග්‍රෑ. 250
අඟල් 1 x 2 එල් හැඩැති යකඩ දඬු 16
සිමෙන්ති කි.ග්‍රෑ.75-100
වැලි සහ ගල් අවශ්‍ය පමණට  

ශ්‍රම අවශ්‍යතාව

කාර්යය මිනිස් දින
වලවල් කැපීම 10
වලවල් පිරවීම 08
පැල සිටුවීම 02
කණු සිටුවීම 15
කම්බි ඇදීම 20